หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1. อาจารย์ศานติกร  พินยงค์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม
2. อาจารย์ปิยนาถ  อิ่มดี พช.ม.

พัฒนาชุมชน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา  บัวแย้ม ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
4. อาจารย์ ดร.ภรสรัญ  แก่นทอง ปร.ด.  การศึกษาและการพัฒนาสังคม  
5. อาจารย์ ดร.สุธิดา  สองสีดา ปร.ด.

พัฒนศึกษาศาสตร์