หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1. อาจารย์ศานติกร  พินยงค์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ  อิ่มดี พช.ม.

พัฒนาชุมชน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา  บัวแย้ม ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
4. อาจารย์ ดร.ภรสรัญ  แก่นทอง ปร.ด.  การศึกษาและการพัฒนาสังคม  
5. อาจารย์ ดร.สุธิดา  สองสีดา ปร.ด.

พัฒนศึกษาศาสตร์