หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

1. อาจารย์ธีร์   คำหอม ศ.ม.

ทัศนศิลปศึกษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโชค เนียนไธสง ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป์

3. อาจารย์มนตรา ตรีชั้น ศ.ม. 

ทัศนศิลปศึกษา

4. อาจารย์ วชัรพล  หงษ์ทอง ศศ.ม.

จิตรกรรม

5. อาจารย์อรรถ อารีรอบ ศษ.ม. 

เทคโนโลยีการศึกษา