หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา น.ม. นิติศาสตร์
2. อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ น.ม. กฎหมายเอกชนและกฏหมายธุรกิจ
3.

อาจารย์ อุมาพร  สิทธิบูรณาญา

น.ม. กฎหมายอาญา
4. อาจารย์สนธยา  โจมกัน น.ม. กฎหมายอาญา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล ปร.ด.  อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม