หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศรี รป.ม. 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

2. อาจารย์สมยศ  สืบจากดี รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์
3. อาจารย์ บรรพต  กิติสุนทร ศศ.ม. 

รัฐศาสตร์

4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สืบญาติ ปร.ด. 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

5. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุวรรณศรี ปร.ด. 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน