หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล Ph.D.

Composition & TESOL

2. รองศาสตรจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ Ph.D.

English for International Language

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม Ph.D.

TESOL

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร ฉายะรถี Ph.D.

Education

5. อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ Ed.D.  Professional Development: English Teaching