ห้องพักอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    

ห้องพักอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา  ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์บรรณารักษศาสตร์ ฯ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์พัฒนาชุมชน ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย  ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย   ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องอาจารย์สังคมศึกษา  ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ  ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องพักอาจารย์ ออกแบบนิเทศศิลป์  ชั้น 1 อาคารทวารวดีศรีราชภัฎ 
ห้องพักอาจารย์ ศิลปศึกษา    ชั้น 1 อาคารทวารวดีศรีราชภัฎ
ห้องพักอาจารย์ ดนตรีศึกษา  ชั้น 2 อาคารทวารวดีศรีราชภัฎ
ห้องพักอาจารย์ ออกแบบดิจิทัลอาร์ต   ชั้น 3 อาคารทวารวดีศรีราชภัฎ 
ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ ชั้น 4 อาคารทวารวดีศรีราชภัฎ 
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 2 ห้อง 729 อาคาร A7 
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 2 อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย 

 

 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์