ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[23-09-2022] การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
[02-09-2022] ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
[01-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
[01-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ประเทศจีน
[01-09-2022] HUSO NPRU ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[01-09-2022] HUSO ตรวจหาเชื้อ COVID-19 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
[01-09-2022] พิธีปิด "เฟื่องฟ้าเกมส์ 65"
[01-09-2022] พิธีเปิด "เฟื่องฟ้าเกมส์ 65"
[31-08-2022] รายการผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์
[20-08-2022] Moon & Star & Violet lady star
[20-08-2022] นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิเป็นตัวแทนภาค 7 ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
[20-08-2022] นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิเป็นตัวแทนภาค 7 ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
[18-08-2022] โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
[18-08-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
[17-08-2022] ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ บ้านท่านโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม
[17-08-2022] ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
[17-08-2022] ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสำนักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[17-08-2022] ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
[17-08-2022] ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
[17-08-2022] ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์