ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[31-01-2023] รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
[30-01-2023] รายการผลการอบรม หลักสูตร SPSS สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (SPSS for quantitative reserch)
[30-01-2023] รายการผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย
[24-01-2023] รายการผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
[24-01-2023] รายการผลการอบรมการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R&D
[24-01-2023] รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพาะกล้าครูภาษา กิจกรรม อยากรู้ อยากเห็น อยากลองเป็นครู
[24-01-2023] รายการผลการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565
[16-12-2022] รายงานผลโครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
[13-12-2022] รายการผลการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
[13-12-2022] รายงานสรุปการประชุม Morning Talk มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2565
[13-12-2022] รายงานผลโครงการค่ายบริการวิชาการภาษาจีนประจำปีงบประมาณ 2566
[01-12-2022] รายการผลการจัดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา
[01-12-2022] รายการผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
[01-12-2022] รายการผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และ การสร้างเจตคติเชิงบวก
[01-12-2022] รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0
[30-11-2022] เพาะกล้าครูภาษา" ประจำปีงบประมาณ 2566
[30-11-2022] อเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2567)
[30-11-2022] ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อบรมทางวิชาการ "หลักเกณฑ์การเขียนผลงานทางวิชาการ"
[30-11-2022] ขอรายงานผลการไปราชการแนะแนวการศึกษาการ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
[29-11-2022] รายการผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน