ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[22-02-2023] Road Show โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
[22-02-2023] Road Show โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
[21-02-2023] รายงานผลโครงการค่ายพัฒนาทักษะสังคมศึกษา "พี่สอนน้อง"
[21-02-2023] รายงานผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่างสัญญาทางธุรกิจ
[21-02-2023] รายการผลการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร
[21-02-2023] ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ และ TikTok Content
[21-02-2023] รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม อบรมความรู้และฝึกทักษะภาษาไทย
[10-02-2023] รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการการพัฒนาชุมชนระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
[10-02-2023] นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21
[10-02-2023] นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21
[10-02-2023] Road Show โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
[10-02-2023] Road Show โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
[10-02-2023] โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปีตลาดในสวน และงานวันเด็กแห่งชาติ
[10-02-2023] โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
[31-01-2023] รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
[30-01-2023] รายการผลการอบรม หลักสูตร SPSS สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (SPSS for quantitative reserch)
[30-01-2023] รายการผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย
[24-01-2023] รายการผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
[24-01-2023] รายการผลการอบรมการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R&D
[24-01-2023] รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพาะกล้าครูภาษา กิจกรรม อยากรู้ อยากเห็น อยากลองเป็นครู