ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[26-10-2023] รายงานการดำเนินผลโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย
[26-10-2023] รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
[20-10-2023] HUSO NPRU ร่วมกิจกรรมนวมินทร์มหาราชานุสรณ์ “ราชภัฏรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
[19-10-2023] สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้าน “เพลงพื้นบ้าน สืบสานอัตลักษณ์ไทย”
[19-10-2023] HUSO NPRU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
[19-10-2023] HUSO NPRU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
[17-10-2023] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรน. ขอแแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วง Upright (ปี 1) และวง Sak Tee Band (ปี 2) คว้ารางวัลชมเชย จากเวทีแจ้งเกิด Season 4
[17-10-2023] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรน. ขอแแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วง Upright (ปี 1) และวง Sak Tee Band (ปี 2) คว้ารางวัลชมเชย จากเวทีแจ้งเกิด Season 4
[17-10-2023] รายการผลการอบรม การสัมมนา และการประชุมฯ โครงการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติกลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
[12-10-2023] รายงานผลการดำเนินโครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Royal University of Bhutan
[05-10-2023] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Royal University of Bhutan
[29-09-2023] ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Can Tho University และ Ton Duc Thang University , Vietnam
[21-09-2023] กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
[21-09-2023] ROAD SHOW โรงเรียนคงทองวิทยา
[14-09-2023] รายงานผลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Language Education and Thai Studies 2023 (LETS 2023)
[11-09-2023] พิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2556
[11-09-2023] พิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
[11-09-2023] รายงานผลโครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566
[10-09-2023] รายงานผลการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 12
[31-08-2023] นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับวัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู