ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[21-10-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
[21-10-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MOU โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม & โรงแรมในเครือ IHG ประเทศไทย
[21-10-2022] ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกแผนการเรียน ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และต้องการที่จะศึกษาและประกอบวิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรม " เพาะกล้าครูภาษา"
[21-10-2022] สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ นวการลากและระบาย
[21-10-2022] สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้บริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
[06-10-2022] ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2567)
[05-10-2022] โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสร้างบรรายากาศในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
[05-10-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตกแต่ง บริเวณด้านหน้า และด้านข้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[05-10-2022] พิธีไหว้ครู 2565 "เฟื่องฟ้าบูชาครู" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษา (ภาคกศ.พป.)
[05-10-2022] พิธีไหว้ครู 2565 "เฟื่องฟ้าบูชาครู" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษา (ภาคปกติ)
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรนุช เอกพงศ์เผ่า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธงชัย ศรีเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[23-09-2022] การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
[02-09-2022] ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
[01-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
[01-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ประเทศจีน
[01-09-2022] HUSO NPRU ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[01-09-2022] HUSO ตรวจหาเชื้อ COVID-19 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร