ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[05-10-2022] พิธีไหว้ครู 2565 "เฟื่องฟ้าบูชาครู" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษา (ภาคปกติ)
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรนุช เอกพงศ์เผ่า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[25-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธงชัย ศรีเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
[23-09-2022] การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
[02-09-2022] ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
[01-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562
[01-09-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ประเทศจีน
[01-09-2022] HUSO NPRU ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[01-09-2022] HUSO ตรวจหาเชื้อ COVID-19 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
[01-09-2022] พิธีปิด "เฟื่องฟ้าเกมส์ 65"
[01-09-2022] พิธีเปิด "เฟื่องฟ้าเกมส์ 65"
[31-08-2022] รายการผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์
[20-08-2022] Moon & Star & Violet lady star
[20-08-2022] นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิเป็นตัวแทนภาค 7 ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
[20-08-2022] นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิเป็นตัวแทนภาค 7 ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
[18-08-2022] โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
[18-08-2022] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
[17-08-2022] ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ บ้านท่านโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม