ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[31-08-2023] ทีมวิจัยโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ 2566 สัมภาษณ์คณะทำงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก จังหวัดนครปฐม
[31-08-2023] สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมวิจัยโครงการยุวชนอาสา ร่วมประชุมคณะกรรมการ และผู้ประกอบการตลาดในสวน
[29-08-2023] นวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Community Innovation with social engineering process โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[28-08-2023] รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเสวนาและแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 9
[08-08-2023] รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
[08-08-2023] รายการผลการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)
[08-08-2023] กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[03-08-2023] รายการผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับอาเซียน
[03-08-2023] รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัตินักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
[03-08-2023] รายงานผลการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566
[03-08-2023] รายการผลการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
[27-07-2023] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องงดการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนชดเชย
[16-07-2023] ROAD SHOW โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีกรุงเทพมหานคร
[14-07-2023] รายงานผลการสัมมนา The 37th China National Lotus Exhibition
[07-07-2023] รายงานผลการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[07-07-2023] รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
[07-07-2023] รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรม
[12-06-2023] รายงานผลโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบ D-camp
[12-06-2023] รายการผลการอบรมโครงการ eGovernment Forum 2023
[12-06-2023] รายงานผลโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่ออาชีพ