ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[16-08-2017] รายงานผลการประชุมโครงการประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 7
[16-08-2017] รายงานผลการสัมมนา เรื่องศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
[11-08-2017] รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
[11-08-2017] รายงานการอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ info motion
[11-08-2017] รายงานการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ
[11-08-2017] รายงานการอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ info motion
[08-08-2017] สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบรรณารักษ์
[08-08-2017] โครงการปรับพื้นและจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
[08-08-2017] รายงานผลการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10
[21-07-2017] รายงานการอบรม หลักสูตร เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ
[20-07-2017] สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอินเดีย
[19-07-2017] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน
[11-07-2017] รายงานผลการประชุมวิชาการ "บทบาทผู้บริหาร: เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการพัฒนาการค้าการลงุทน"
[11-07-2017] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3-2559 นักศึกษภาค ปกติ
[29-06-2017] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[26-06-2017] สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “บริการวิชาการท้องถิ่น”
[23-06-2017] สาขาวิชาภาษาจีน จัดอบรมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน
[22-06-2017] สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[21-06-2017] สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[21-06-2017] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม