ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[02-06-2017] รายงานผลการประชุมเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารภาครัฐ ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
[02-06-2017] โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ
[01-06-2017] สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดอบรมออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
[31-05-2017] ENGLISH CAMP 2017
[29-05-2017] รายงานผลการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6
[25-05-2017] โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[24-05-2017] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[22-05-2017] นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
[19-05-2017] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3-2559 นักศึกษภาค กศ.พป.
[19-05-2017] สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
[19-05-2017] นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต รับรางวัลชนะเลิศ
[18-05-2017] รายงานผลการนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน-ไทย
[17-05-2017] รายงานผลการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
[16-05-2017] รายงานผลการอบรมหลักสูตรวรรณคดีไทยสำหรับครูมัธยม ของอาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
[11-05-2017] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดมหกรรมคาราวานความดี จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น