Online ขณะนี้ 10 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[25/05/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทควาามในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
[15/05/58]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ณ ตะบูนบานรีสอร์ต จังหวั สมุทรสงคราม
[14/05/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ อาจารย์รัตนากร นามวงษ์ เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
[23/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข เรื่อง การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ในระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
[23/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ เรื่อง สานพลังนักวิชาการในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ
[23/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ โครงการ รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
[17/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์ ธงชัย แซ่เจี่ย อ.จิรศุภา ปล่องทอง และอาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
[01/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรมและการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์กนกอร สว่างศรี เรื่อง การสัมมนาวิชาการวัดมหาธาตุ:มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจำพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
[01/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรมและการสัมมนา
     การเข้าร่วมโครงการ "รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6" ของอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี และอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
[29/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่องการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066