Online ขณะนี้ 11 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[17/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์ ธงชัย แซ่เจี่ย อ.จิรศุภา ปล่องทอง และอาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
[01/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรมและการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์กนกอร สว่างศรี เรื่อง การสัมมนาวิชาการวัดมหาธาตุ:มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจำพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
[01/04/58]  รายงานผลการประชุม การอบรมและการสัมมนา
     การเข้าร่วมโครงการ "รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6" ของอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี และอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
[29/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่องการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
[25/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของนางสุดารัตน์ เลิศงาม และนายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.
[11/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของนายธัญวสุ ไพบูลย์ และนางสาวสารินี วัฒนแสนชัย เรื่อง สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย ด้วยโปรแกรม PREZI ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
[11/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรมก และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ธงชัย ศรีเมือง เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
[03/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
[16/02/58]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล เรื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
[16/02/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
      รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์เนตรนภา วรวงศ์ เรื่อง ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558 ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066