Online ขณะนี้ 18 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[13/02/58]  รายผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์นุพงษ์ ภูศรี เรื่อง English Language Education is Asia: Reflections and Directions ณ โรงแรม Ambassador Hotel
[20/01/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความทางวิชาการ ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
[15/01/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (DEPISA) ณ Universitas Negeri Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย
[05/01/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[30/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย เรื่อง โค้งสุดท้ายกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทฯ
[30/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
[17/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[16/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการอบรมของอาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ นางสุดารัตน์ เลิศงาม เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
[15/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมนนาของอาจาารย์รุจา สุขพัฒน์ เรื่อง Colorful ELT for ASEAN Integration: Symposium Workshops and Presentations ณ The Pullman Bangkok King Power กรุงเทพมหานคร
[15/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการประชุมของอาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ เรื่อง ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066