Online ขณะนี้ 12 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[10/11/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมมนา ของอาจารย์นารีมา แสงวิมาน เรื่อง 1ST CULI-LITU INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 COLORFUL ELT FOR ASEAN INTERGRATION: SYMPOSIUM, WORKSHOPS AND PRESENTATIONS ณ โรงแรม THE PULLMAN BANGKOK KING POWER HOTEL กทม.
[04/11/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความทางวิชาการ ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
[04/11/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลโครงการประกวดสุนทรพจน์จีนสิรินธร ครั้งที่ 6 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ณัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ)
[20/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจาารย์วิภาวี วันละ และอาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ เรื่อง รำมวยไทเก๊ก 24 กระบวน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[14/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของอาจารย์กนกวรรณ สุทธิพร ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
[14/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการประชุมของอาจารย์กนกวรรณ สุทธิพร เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
[14/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ "เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" ของอาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง และอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ฯ จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์
[14/10/57]  รายงานผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[02/09/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม เรื่อง การเรียนการสอนสำหรับการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
[02/09/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์วิภาวี วันละ เรื่อง อาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 6 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066