Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[06/06/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมนาของอาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ เรื่อง โครงการจิบชา เสาวนาอาเซียน ณ อาคารราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี
[06/06/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี และอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่อง การอบรมการบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
[27/05/57]  รายงานผลการประชุม การอบรมและการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม AntConc ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
[27/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว เรื่อง ASEAN Connectivity ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร
[07/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์กนกอร สว่างศรี เรื่อง โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครั้งที่ 2 ณ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
[03/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2556 ณ สถาบันขงจื๊อ และ สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
[02/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว เรื่อง ASEAN Connectivity ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร
[02/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
[06/02/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก (World University Ranking) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
[03/02/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว เรื่อง ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066