Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[02/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว เรื่อง ASEAN Connectivity ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร
[02/03/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
[06/02/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก (World University Ranking) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
[03/02/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว เรื่อง ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[28/01/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม ของอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว เรื่อง นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
[09/01/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาเรื่อง DEPISA – Development Educational Professionals in Southeast Asia ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556
[02/01/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช เรื่อง การประชุมเสวนาหัวหน้าภาควิชาภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ สถาบันข่งจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
[16/12/56]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ กงตาล เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[09/12/56]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์นงนุช ยังรอด เรื่องอีสาน ลาว ขแมร์ศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน (สัมมนาวิชาการระดับชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[09/12/56]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์นงนุช ยังรอด เรื่อง The 9th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2013) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066