Online ขณะนี้ 14 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[13/11/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง เรื่อง Teaching in the ASEAN Economic Community, 2015 ณ สถานสอนภาษาสมาคมนัดเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา กทม.
[09/11/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์สาวิตรี ตนสาลี เรื่อง เทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับอาจารย์ชาวไทย ณ East China Normal University (ECNU) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
[09/11/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์จิตรภณ สุนทร เรื่องภูมิศาสตร์อาเวียน (Geography of ASEAN) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
[07/11/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์ธิตธิตพงษ์ มีทอง เรื่อง สหภาพยุโรปกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[25/09/55]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรครั้งที่ 1 ของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
[16/09/55]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรม อ.ศราวุธ วิวรรณ เรื่อง การเป็นมือกีตาร์ที่ดีในวงดนตรีอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
[13/09/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช เรื่อง “SICGE TEFL Train the Trainer On-Line Learning & Face-to-Face Workshop” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
[10/09/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน เรื่อง เทคนิคการสร้างเครื่องมือ และการจัดเก็บข้อมูลดนตรีภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
[10/09/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์สาวิตรี ตนสาลี เรื่อง การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ระดับ อุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร
[04/09/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ เรื่อง การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066