>
     


 
 
 

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[03/03/57]  นักศึกษาโปแกรมวิชาภาษาจีนรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
     การประกวดขับร้องเพลงจีนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
[28/02/57]  นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีรวมพลคนดนตรีจัดโครงการดนตรีนิทัศน์
[25/02/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5
     ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ
[25/02/57]  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5
[24/02/57]  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรน. คว้า 2 รางวัลการประกวดมารยาทไทย
[23/02/57]  ความเคลื่อนไหวกิจกรรมรวมพลังมนุษยศาสตร์ฯพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น(4)
[23/02/57]  นักศึกษาจิตอาสาวิชาอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมวาเลนไทน์-วาระธรรม
[23/02/57]  นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เลือกประธานคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
[23/02/57]  โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดนิทรรศการและการเสวนาวรรณกรรมเพื่ออาเซียน
[21/02/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ
     จัดโครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066