>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[18/11/55]  พัฒนาชุมชนและปริญญาโทสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาศึกษาดูงานคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเมียนเชย ประเทศกัมพูชา
[30/10/55]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ
[01/10/55]  โปรแกรมวิชาดนตรีน้อมจิตวันทาบูชาครู
[30/09/55]  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัล จากเทศบาลเมืองราชบุรี
[24/09/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
[24/09/55]  “ผ่านเส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งศรัทธาครู”
     เพชรน้ำงามประกายนามว่า “ประวิณ” เปรียบดุจปิ่นประดับฟ้าสถาพร (นายยุทธพิชัย บุตรน้ำเพ็ชร)
[21/09/55]  อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศึกษาดูงานโรงแรม Four Seasons
[21/09/55]  อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
[11/09/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[10/09/55]  ค่ายเพลงอาร์สยาม แนะ “การสร้างงานดนตรีเชิงพาณิชย์”
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066