>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[25/11/54]  นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ทุน
[25/11/54]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รวมใจต้านภัยน้ำท่วม
     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมรับบริจาคสิ่งของจากคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ณ ลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร A 3 เพื่อนำของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
[20/09/54]  มรน. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
[13/09/54]  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
[05/09/54]  NPRU English Camp
[03/09/54]  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ
     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
[03/09/54]  คณะมนุษยศาสตร์ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
[27/08/54]  นิติศาสตร์ชนะเลิศตอบปัญหา
     การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
[20/08/54]  ศิลปกรรมจัดอบรม “การพัฒนาทักษะ : สร้างสรรค์งานศิลปะ”
[11/08/54]  นิติศาสตร์รับการตรวจมาตรฐานการศึกษาจากสภาทนายความ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066