>


 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 2 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[11/10/56]  คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปราจีนบุรี
[30/09/56]  นักศึกษาดนตรี ชนะเลิศงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
[23/09/56]  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้อมจิตบูชาครู
     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานเษียณอายุราชการเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง ณ อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ
[10/09/56]  นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีรับคำแนะนำจากวง Jazz of Siam “ขุนอินทร์”
[04/09/56]  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา เจริญผล
     นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย รับรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ 2556 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
[04/09/56]  โครงการคาราวานความดี: จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
[04/09/56]  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักดนตรี
[03/09/56]  โครงการประกวดดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางดนตรีแก่เยาวชนและต่อต้านยาเสพติด
[03/09/56]  นิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
     ในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค)
[29/08/56]  กีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 56
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066