>

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 2 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์   
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[14/06/54]  เมื่อวันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
     โดย อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
[08/06/54]  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
     ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[02/06/54]  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     นำทีมคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 1 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)
[01/06/54]  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยโครงการปริญญาโทสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และอาจารย์ ดร. สมชาย ลักขณานุรักษ์
     นำนักศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประกอบการเรียนวิชาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนา
[26/05/54]  โครงการค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
     วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2554
[25/05/54]  เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานการประกันคุณภาพ
     ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[21/05/54]  เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษของครูประถมที่สอนภาษาอังกฤษ
     ณ อาคาร A.2 ห้อง 227
[11/05/54]  เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
     ณ ห้องประชุม 337
[06/05/54]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน
     เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร
[06/05/54]  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ (ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และผู้แทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนหมู่เรียน 14.4 และ 14.5
     ได้มอบเงินและสิ่งของที่ได้จากการจัดทำโครงการปันน้ำใจช่วยพี่น้องชาวใต้ ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดทางภาคใต้
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066