>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 33 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[06/01/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2555
[05/01/55]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิณ พูลทรัพย์นำทีมนักศึกษาจีนอวยพรปีใหม่
[30/12/54]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดินสายสายแนะแนว
[20/12/54]  English Camp
[19/12/54]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม จัดสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
[18/12/54]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือ
[09/12/54]  คณะมนุษยฯรวมใจช่วยผู้ประสบภัยตำบลนิลเพชร
[09/12/54]  คณะมนุษยฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลบางหลวง
[01/12/54]  ปริญญาโทสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาศึกษาดูงานระบบสังคมในภาวะการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบทัศนมิติพัฒนาทางสังคมของไทยกับมาเลเซียและสิงคโปร์
[01/12/54]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรน. ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ ตำบลบัวปากท่า อ.บางเลน
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพ จำนวน ๕๒๐ ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยชาวบัวปากท่า
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066