>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[20/05/55]  ปริญญาโทสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิทยานิพนธ์
[04/05/55]  คณะมนุษยฯ จัดบรรยายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
[30/04/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
     เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมาก ณ อาคารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[20/04/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
[03/04/55]  นักศึกษาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ “โครงการ Open House for Young Talents 2011”
[02/04/55]  ผู้บริหารคณะมนุษย์ ฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกับเครือข่ายความร่วมมือ 4 สถาบันการศึกษา
[01/04/55]  นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรีกับโรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
[11/03/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมส่งเสริมนโยบายกิจกรรม 3 D
[11/03/55]  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนสัมมนาแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
[05/03/55]  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066