>


 
 
 

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 7 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

ระบบจองห้อง

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[23/01/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์จาก National University of Singapore
[21/01/57]  Open House 2014
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[20/01/57]  นักศึกษาพัฒนาชุมชนปี 3 ภาคปกติศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[17/01/57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
[17/01/57]  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดีเด่น
[12/01/57]  นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หมู่เรียน 55/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     จัดโครงการและกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
[12/01/57]  นักศึกษาชุมนุมกลุ่มอาสาธรรมเพื่อสังคม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     จัดโครงการปันน้ำใจสู่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
[06/01/57]  นักศึกษาชุมนุมกลุ่มอาสาธรรมเพื่อสังคม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เดินสายขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำอุปกรณ์การเรียนการสอน ของขวัญไปมอบให้กับนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง จังหวัดสุพรรณบุรี
[02/01/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
[24/12/56]  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ A&D Young Ambassadors 2014
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066