>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 7 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[11/08/54]  นิติศาสตร์รับการตรวจมาตรฐานการศึกษาจากสภาทนายความ
[11/08/54]  คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดงานเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
[10/08/54]  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554
[10/08/54]  โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554ที่ผ่านมา
[09/08/54]  คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับ Associate Professor Dr. Robert Knop
     วิทยากรรับเชิญพิเศษ และอาจารย์ณาฏญา คันธาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแซกโซโฟน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี
[06/08/54]  คณะมนุษยจัดอบรมโปรแกรมจัดการเว็บ Joomla
[05/08/54]  ศิลปกรรมปันน้ำใจ “ค่ายศิลปะพี่สอนน้อง” (ครั้งที่ 2)
     เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (มูลนิธิเด็ก) ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
[05/08/54]  ศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย (ครูเคท)มาเป็นวิทยากรในการอบรม
[30/07/54]  คณะมนุษยฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ “การขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยงานสวัสดิการสังคม: บทบาท หน้าที่ และอนาคต”
[16/07/54]  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษา จัด “พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2554”
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066