>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 3 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[04/09/55]  โปรแกรมวิชาดนตรี มรน. จัดประกวดดนตรี ฯ ประจำปี 55 เฟ้นวงดนตรีเยาวชน ชิงถ้วยและเงินรางวัล
[24/08/55]  Acoustic Party “Sailing With The Melody”
[24/08/55]  KM เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานวิจัยชุมชน
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้สู่สถาบันการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[19/08/55]  ข่าว ทำบุญตักบาตร นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา
[17/08/55]  TCDC กระจายโอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17/08/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
[17/08/55]  โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ
[08/08/55]  นิติศาสตร์ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
     ในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
[01/08/55]  THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
     Nakhon Pathom Rajabhat University, Writing for Publication in English, Dr Constance Ellwood, 30 – 31 JULY 2012
[31/07/55]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรน.ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066