>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 2 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[27/01/55]  ขอแสดงความยินดีกับนายวิทยา จตุพรพิมล ได้รับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     เนื่องจากเป็นแกนนำเยาวชนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมทั่วประเทศ
[27/01/55]  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสาวนาวิชาการ “ไทยกับการปรับตัวเข้าสู่สมาคมอาเซียน : จากมุมมองนักวิชาการไทยในต่างแดน”
[26/01/55]  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดอบรมยุวมัคคุเทศ
[26/01/55]  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในงานเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2555
[24/01/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
[20/01/55]  ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมพร้อมรับ ASEAN
[20/01/55]  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
[20/01/55]  วงดนตรี มรน. เจ๋ง คว้า 3 รางวัล ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555
[20/01/55]  โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการ "บริการทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์" ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ 14 ปี
[11/01/55]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066