>
     


 
 
 

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[02/06/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ 1 โปรแกรมวิชา 1 โครงการวิจัย 1 ชุมชน
     "การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสู่การจัดการข้อมูลด้วยโปแกรมสำเร็จรูป"
[21/05/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน ปลูกต้นรักและศรัทธาในองค์กร ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
[15/05/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 1/2557
[12/05/57]  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ร่วมกับโปรแกรมวิชาศิลปกรรม และสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร วันที่ 10-11, 17-18 เมษายน 2557
[12/05/57]  การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4
[04/04/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อบรมบุคลากรพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
[01/04/57]  โปรแกรมวิชาภาษาไทยปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
[01/04/57]  โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดโครงการเปิดบ้านคติชน ครั้งที่ 5
[01/04/57]  โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2557
[01/04/57]  โปรแกรมวิชาดนตรี สอบปฏิบัติดนตรี (Recital)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066