>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 9 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[20/07/56]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงการทำแผนยุทธศาสตร์ระดับโปรแกรมวิชา
[19/07/56]  น้อมจิตบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2556
[18/07/56]  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรน. จัดโครงการส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว เพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียน
[15/07/56]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ SMARTS
[12/07/56]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประกวดนักศึกษาต้นแบบ (ดาว-เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556
[11/07/56]  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ มรน.
     จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[03/07/56]  โก้ Mr.Saxman และ Takeshi band แนะทักษะดนตรีแก่ครูและนักศึกษาดนตรี มรน.
[03/07/56]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
[24/06/56]  13 VISUAL ARTS EXHIBITION
[17/06/56]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066