Online ขณะนี้ 10 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[09/03/55]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในชุมชน ณ ห้องประชุม ศษ. 2306 อาคารศึกษา 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ชุมชนท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
[06/03/55]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของนางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายการการประชุม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
[06/03/55]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุขเรื่อง ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
[06/03/55]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช เรื่อง Teacher Collaboration: Shaping the Classroom of the Future ณ โรงแรม The Imperial Queen’s Park Hotel กรุงเทพมหานคร
[28/02/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล เรื่อง Mobility in Language Teaching and Learning through Technology (Asia CALL 2012) ณ โรงแรมโฟวิงส์
[27/02/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ เรื่อง ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2553 และการดำเนินการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดศึกษาระยะที่ 3 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท
[27/02/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์รุจา สุขพัฒน์ English Language Education in Asian Contexts ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
[23/02/55]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ธงชัย ศรีเมือง “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
[15/12/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่อง การประชุมวิชาการงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
[04/12/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      รายงานผลการประชุมของอาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง เรื่อง Project - Based Teaching & Learning ณ สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066