Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[10/09/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์วรชิน มั่งคั่ง เรื่อง การประพันธ์ดนตรีและการเตรียมตัวสำหรับการแสดงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
[08/09/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมสัมมนาวิชาการของอาจารย์นุชรี บุญศรีงาม เรื่อง ครบเครื่องเรื่องการประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี
[03/09/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์นพรัตน์ กุมภะ เรื่อง ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 2 ณ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
[18/08/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่อง หลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถ. ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม.
[13/08/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ ดร.รุ่งนภา รุ่งเรืองวงษ์ เรื่อง เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[13/08/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการบริการห้องสมุด ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[13/08/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     ายงานผลการอบรมของอาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ ณ โฮมพุเตยรีสอร์ท จังหวัด กาญจนบุรี
[13/08/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ เรื่อง จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย"ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.
[04/07/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน เรื่อง การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานบริการผู้โดยสารการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัด สมุทรปราการ
[21/06/54]  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหว้าเอน
     ณ โรงเรียนวัดหว้าเอน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066