Online ขณะนี้ 6 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[21/06/54]  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สามเณร ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร
[21/06/54]  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : การพัฒนาห้องสมุด โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     วันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
[21/06/54]  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการสังคมจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวถนน
     ณ โรงเรียนบ้านหัวถนน
[21/06/54]  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : การพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
     ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
[21/06/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของออาจารย์สาวิตรี ตนสาลี เรื่อง พิธีรับมอบครูอาสาสมัครชาวจีนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 นั้น
[20/06/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
[11/06/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ เรื่อง การวิจัยทางศาสนา : จารีตพบสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
[30/05/54]  เอกสารประกอบการประชุม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
     วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ป. เอ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[11/05/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์สาวิตรี ตนสาลี อบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
[06/05/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วริชิน มั่งคั่ง เรื่องการทำงานดนตรีในโฮมสตูดิโอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066