Online ขณะนี้ 13 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[11/06/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ เรื่อง การวิจัยทางศาสนา : จารีตพบสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
[30/05/54]  เอกสารประกอบการประชุม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
     วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ป. เอ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[11/05/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์สาวิตรี ตนสาลี อบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
[06/05/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วริชิน มั่งคั่ง เรื่องการทำงานดนตรีในโฮมสตูดิโอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
[10/04/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน โครงการResearch Zone phase 38 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
[07/03/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์สนธยา โจมกัน เรื่อง แข่งขันตอบปัญหากฎหมายงาน “วันทนายความ 54” ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
[22/02/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน เรื่อง การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
[08/02/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล เรื่อง Transforming the Language Classroom : Meeting the needs of the Globolized world. ณ The Impress Hotel Chiang Mai
[07/02/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการทัศนศึกษาวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1-3 โดย อ.สาวิตรี ตนสาลี ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี
[05/02/54]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ และอาจารย์ขุนทอง สายบุตร เรื่อง การบริหารความขัดแย้งในองค์กร รุ่น 3 (Conflict Management in Organization) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066