Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[26/12/53]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์สาวิตรี ตนสาลี เรื่อง อบรมการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันการอบรมของ BIEE กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
[12/12/53]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ เรื่อง การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2553
[17/10/53]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      รายงานผลการประชุมของอาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล เรื่อง การต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
[13/10/53]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในภูมิภาค : จากยุโรปสู่อาเซียน
[13/10/53]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ เรื่อง “จะโสด...หรือจะแต่งงานนั้นสำคัญไฉน กรณีศึกษาภาวะการสมรสในประเทศไทย”
[29/12/52]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ชนกชนม์ สืบญาติ เรื่อง "Developing on Integrated Approach to Risk Management in universities"
[29/12/52]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ธัชวรรธน์ หนูแก้ว เรื่อง "ความมั่นคงของมนุษย์และสันติภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก"
[29/12/52]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ วิรัตน์ ปิ่นแก้ว และอาจารย์ เก่งกาจ ต้นทองคำ เรื่อง "สุนทรียศาสตร์ : ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่กับการทำความเป็นไทยให้กลายเป็นสินค้า"
[29/12/52]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง"
[29/12/52]  รายงานผลการประชุม อบรม สัมนา ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ธนปพน ภูสุวรรณ และอาจารย์ กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมุมมองของบุคคลต้นแบบ"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066