Online ขณะนี้ 17 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[10/10/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์เตือนใจ คดดี โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา" จรรยาบรรณการวิจัยกับการคัดลอกผลงานวิชาการ และการเขียนโดยไม่คัดลอก" ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[05/09/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมเรื่อง หลักสูตร ของอ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
[05/09/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทควาามในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์ฯ ของอ. ธงชัย แซ่เจี่ย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
[22/08/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติฯ ของอาจารย์นารีมา แสงวิมาน ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
[17/08/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ มหาวิทยาลัย National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism มหาวิทยาลัย Tunghai Univeristy และมหาวิทยาลัย Hungkuang University
[15/08/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอวิชาการของอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่อง Improving the academic performance of students in the Fiscal and Financial Management course at Nakhon Pathom Rajabhat University ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. (2)
[15/08/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอวิชาการของอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่อง Improving the academic performance of students in the Fiscal and Financial Management course at Nakhon Pathom Rajabhat University ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. (1)
[05/08/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติภาษาและวัฒนธรรม 2559 ของอ.ธงชัย แซ่เจี่ย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
[05/08/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มดอ.1) ในสาขาวิชานิติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของอ.ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[28/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความ ของ อ.ธงชัย แซ่เจี่ย ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066