Online ขณะนี้ 9 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[28/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการร่วมเสาวนาวิชาการของ อ.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย เรื่อง "จะอยู่หรือจะไป" Brexit กับชะตากรรมของสหภาพยุโรป ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[13/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[11/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม การจัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา (มคอ. 1) ในสาขาวิชานิติศาสตร์ในภาคเหนือ ของอ.ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[04/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรม เรื่อง การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 2 ของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กทม.
[04/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
[04/07/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
[20/06/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย" ของอ. ธงชัย แซ่เจี่ย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กทม.
[20/06/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ของอ.เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
[23/05/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน กับ Colegio de San Juan de Letran Calamba, Laguina ประเทศฟิลิปปินส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่25 - 30 เมษายน 2559
[19/05/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ เรื่อง หลักสูตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066