Online ขณะนี้ 11 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[21/04/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข เรื่อง Toefl Prep Course ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
[21/04/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม ของอาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ "Learning in Action: Sharing Best Practices in Action Learning among Thai Universities" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขมวิท 11)
[05/04/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม และแข่งขันโครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ของอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ และคณะ
[01/04/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม ของอ.ธิดารัตน์ สืบญาติ เรื่อง การจัดการแผนการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กทม.
[01/04/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรม ของอาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558
[22/03/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง เรื่อง วิชาการระดับชาติ "ศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว" ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[22/03/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ เรื่อง จิตตปัญญาการศึกษาคืออะไร ณ ศูนย์จิตตปัญญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
[08/03/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ Colegio de San Juan de Letran Calamba, Laguina ประเทศฟิลิปปินส์ ของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
[08/03/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง การสอนขับร้องประสานเสียงในเทศกาลขับร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของอาจารย์อัญชนา สุตมาตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[02/03/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานโครงการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษาในกลุ่มอาเซียน ณ Colegio de San Juan de Letran Calamba, Laguina ประเทศฟิลิปปินส์ ของอาจาร์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066