Online ขณะนี้ 8 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[29/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558" ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 500 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระรารชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ของอาจารย์นะรัตน์ กุมภะ อาจารย
[29/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา เรื่อง " What is Literature? " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
[29/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา เรื่อง " Scriptworlds: Writing Systems and Cultural Memory" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
[29/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา เรื่อง "World Literature, National Markets" และ "World Literature in Thailand" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
[29/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา เรื่อง "เดวิด แดมรอซ กับวรรณคดีโลก" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
[29/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์" ณ ศูนย์ศิลวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
[08/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. โดยอาจารย์วัลลี วันละ
[08/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. โดยอาจารย์วิภาวี วันละ
[05/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุม เรื่อง "การท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน" ของอาจารยื ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กทม.
[05/02/59]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน เรื่อง "โฉมหน้าใหม่ การท่องเที่ยวไทย: Smart to Rich" ณ โรงแรมมณเพียร กทม.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066