Online ขณะนี้ 9 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[10/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 "รัฐ/ประหาร/เพศ" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
[10/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงายการสัมมนาของอาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร เรื่องสัมมนาอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น โดยมูลนิธิโตชิบา ประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย
[08/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี เรื่อง หลักสูตรการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
[08/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม เรื่องสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
[05/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธดา เรื่อง การสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club Bath I ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
[22/10/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ณ Miami, Florida, USA
[25/09/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมเรื่อง ความเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียว กทม.
[22/09/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของอาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง เรื่อง ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[02/09/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมเรื่องโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน" รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ของนางสุดารัตน์ เลศงาม
[13/08/58]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรม ของอาจารย์ณัฐฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ เรื่อง การยกระดับการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ณ สถาบันข่งจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066