Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[18/04/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ผลการประเมินสูงสุดจากการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีงบประมาณ 2559
[11/04/60]  ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ห้องเรียนชุมชน ต้นฉบับการเรียนรู้ สู่การร่วมกันพัฒนาชุมชน
      ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโดยนักศึกษาหมู่เรียน 56/7 สาขาวิชาสังคมศึกษา
[11/04/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
     ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประเภทชมเชย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Anniversary" 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[11/04/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ
     ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประเภทดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Anniversary" 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหา
[03/03/60]  ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นนครปฐมอย่างมีส่วนร่วม
     จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง TH 401 อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย (อนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[21/02/60]  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร(สายสนับสนุน) นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
     เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภาษาจีน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ในแบบ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม โครงการได้ที่โต๊ะลงนามปฏิบัติราชการ หรือสอบถามร
[16/02/60]  ตารางสอบนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2-2559 (กลางภาค)
[12/01/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
     อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน
[02/12/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาอาชญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2
[01/12/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร.นพรัตน์ กุมภะ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066