ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีอาจารย์ผสุดี ปทุมารักษ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
รองคณบดี ฝ่ายบริหารอาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

 


คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดี

อาจารย์ผสุดี ปทุมารักษ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร


อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจาย์เนตรนภา วรวงษ์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


อาจาย์กุลยา สกุลนคร
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


อาจารย์ ลลนา  ปฐมชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)


อาจารย์ สัมฤทธิ์  ทองสิมา
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

อาจารย์ นารีมา  แสงวิมาน
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ


อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


อาจารย์ อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ สมโชค เนียนไธสง
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา


อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
 


อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์


อาจารย์อาจารย์ ธีรศักดิ์   ลีละพัฒนา
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์

อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา

อาจารย์ ดร.ธดา   สิทธิ์ธาดา
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียน
              
             

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }