ประธานสาขาวิชาระดับปริญญาตรี


อาจาย์เนตรนภา วรวงษ์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


อาจาย์กุลยา สกุลนคร
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


อาจารย์ ลลนา  ปฐมชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)


อาจารย์ สัมฤทธิ์  ทองสิมา
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

อาจารย์ นารีมา  แสงวิมาน
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ


อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


อาจารย์ อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์

 
 


อาจารย์ สมโชค เนียนไธสง
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา

 
 


อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชนอาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

 
 


อาจารย์อาจารย์ ธีรศักดิ์   ลีละพัฒนา
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 
 


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์ พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา

   


อาจารย์ ดร.ธดา   สิทธิ์ธาดา
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียน


   
ประธานสาขาวิชาระดับปริญญาโท


อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล 
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

 
 


 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }