หัวหน้าสำนักงาน / เจ้าหน้าที่

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
เลขาคณะ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(การบัญชี)


 


นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)


นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)


นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

 

 

 


นายธัญวสุ ไพบูลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)นางสุดารัตน์ เลศงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)


นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาอังกฤษ)
วท.บ.(สุขศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
นางสาวสรัญณัชช์  รัตนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
บธ.ม. (บริหารทั่วไป)
 


นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
พนักงานประจำอาคารทวารวดี


นางหนูเพียร มาตรนอก
พนักงานประจำอาคาร A2


นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
พนักงานประจำอาคารทวารวดี


 

นางอมลวรรณ ปั่นปิ่น
พนักงานประจำอาคารมนุษยศาสตร์

นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์
พนักงานประจำอาคาร มนุษยศาสตร์

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }