สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
       
 
อาจารย์กุลยา   สกุลนคร
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

link website


 
 
   
อาจารย์นงนุช ยังรอด

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วรรณคดี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
link website

      

 

อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website

     
อาจารย์จินตนา เหลือล้น

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม.(ภาษาไทย) M.Ed.(thai)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
link website

   
อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาไทย) M.A.(thai)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

link website

   

 

อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ )
M.A.(Comperative Literature)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website

     
   
อาจารย์ปทิตตา พูพะเนียด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี :ศษ.บ.
การสอนภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066