สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 
       
 

 

 

 

อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย(ค.บ.)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศษ.บ.
(ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website


 
 
   

 

อาจารย์จิรศุภา    ปล่องทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

link website


     
      

 

อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี :
ค.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website


     
     

 

อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท :ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี :ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website


     
   
อาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :กศ.บ. ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

link website

     
   

 

อาจารย์เตือนใจ คดดี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) M.F.E.
(Teaching Thai Language)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี :
ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website


     
     
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066