สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 
 
อาจารย์อัญชนา สุตมาตร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

link website


 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์    ด่านประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี : กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
link website

     
   
อาจารย์ไพรัช      ดำรงกิจถาวร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

link website     
   
อาจารย์วรชิน  มั่งคั่ง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
link website

     
   
อาจารย์พรรณระพี    บุญเปลี่ยน

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ดุริยางค์ไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

link website

     
   
อาจารย์ศราวุธ   วิวรรณ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

link website     
   
อาจารย์สรายุทธ์ โชติรัตน์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม (ดุริยางค์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

link website

     
   
อาจารย์อรรณพ เรืองมณี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยศิลป์)
มหาวิทยาลัยพายัพ
link website

     
   
อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม.(ดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
link website

       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066