สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
 
 
   
 
 
อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

link website


 
 
        
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

link website

       
       
อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

link website

       
     
อาจารย์พิชชา  บัวแย้ม

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

link website

       
     
อาจารย์ ดร.สุธิดา สองสีดา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

link website

       
     
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : สส.ม. (การวิจัยทางสังคม )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พธ.บ. (รัฐศาสตร์
)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
link website

       
     
อาจารย์ศานติกร พินยงค์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศม. (พัฒนาสังคม )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
link website

       
       
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066