สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
   
   
 
อาจารย์พิบูลย์ มังกร

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท :ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

link website

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว   

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

 
   
 
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

   
 
อาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศ.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website


   
   
อาจารย์จารุวรรณ นครจารุพงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

link website


 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066