กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
 
     
 
อาจารย์.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
link website


 
   
อาจารยไพรินทร์ มากเจริญ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์
และสังคม (พัฒนาเปรียบเทียบเอเชีย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ.
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
link website

 
 

 

อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
link website

   
 
อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

link website


   
 

 

อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
link website

   
 

 

อาจารย์สุวภา จรดล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศป.บ. (ศิลปะจินตทัศน์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

link website   
       


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066