สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
       
 
อาจารย์นารีมา แสงวิมาน
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : อ.ม. ( วรรณคดีเปรียบเทียบ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
link website


 
 
   

 

อาจารย์เชิดศักดิ์   ชื่นตา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
link website

      
อาจารย์ปราณี สีนาค

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาศาสตร์ประยุกต์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม

link website

     
   
อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ  )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม
link website


     
   
อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขำ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
M.A.(MASTER OF ART)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

link website

     
   
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหดิล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website

     
     
   

 

 

AJ. Arlene De Castro Bobadilla

ประวัติการศึกษา
B.E.Ed. Cum Laude (Concentrated in Mathematics),
University of Manila, The Philippineslink website

     


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066