สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
 
       
 
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website


 
 
   
ผศ. ดร. อุษา น้อยทิม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. (TESOL) University of Technology,
Sydney Australia.
ปริญญาโท : กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
link website

     
   
อาจารย์ผุสดี  ปทุมารักษ์          

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
link website

     
   

 

รศ. ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์    

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. (English as an International Language)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : กศ.ม.(M.Ed.)
(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
link website

     
   

 

 

อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. (Composition and TESOL),
Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ )
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website

     
   
อาจารย์นภวรรณ   โชติกะมงคล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
link website

     
   

 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุทธิพร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ)
Ph.D.(Integrated Science)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ญี่ปุ่นศึกษา )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภูมิศาสตร์ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ))
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website

     
   

 

 

ผศ.ดร.สุธาพร ฉายะรถี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :(Ph.D.) Education Edith Cowan University,
Perth, Western Australia
ปริญญาโท : ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

link website     
   

 

อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

     
   

 

อาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา     

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

link website

     
     

 

อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : M.Ed. TESOL  The University of New England
ปริญญาตรี : ค.บ.( ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website       
     

 

อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

       
     
อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
link website

       
     
อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม.
(หลักสูตรและการการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

link website

       
     
อาจารย์เนตรนภา  สวยสี

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
link website

       
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066