สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 
       
 
อาจารย์สัมฤทธิ์  ทองสิมา
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. ( วรรณคดีเปรียบเทียบ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website


 
 
   
อาจารย์ศศิธิดา    สาหร่ายวัง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาอังกฤษ ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
link website

     
      
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
และการพัฒนา (การแปล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

link website

     
     
อาจารย์จันทรา พรมปาน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
link website

     
   
อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
link website


     
   
อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

link website

     
     
     
     
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066