สาขาวิชาภาษาจีน
 
       
 

 

อาจารย์ อัมพร วรานนท์วนิช
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม. การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
(Chinese International Education) Guangxi University for Nationalities,China.
ปริญญาตรี : B.A. (Chinese Language) HuaqiaoUniversity,China.

link website

 
 
   

 

อาจารยสาวิตรี ตนสาลี

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก(ณ ประเทศจีน)
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

link website

     
      

 

 

อาจารย์วิภาวี วันละ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : (Chinese International Education) Yunnan Normal University,China.
ปริญญาตรี : ศ.บ.(ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

link website


     
     

 

 

 

อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : Master of Arts   ( M.A.)   Master of Teaching Chinese to Speakers of Other languages  Guangxi University  People's Republic of China (2555)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
link website


     
     

 

อาจารย์จักรกฤช แนมสมบัติ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
link website       
       
       
       
     

 

AJ. Han Ying

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : B.A. ภาษาจีน
(Chinese) Jilin University
link website       
     

 

 

AJ. Shen Ye

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม. (MTCSOL)
การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ
(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
มหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล
(Yunnan Normal University )
ปริญญาตรี : B.A.(Teaching English as a Second Language) Zheng Zhou University
link website       
     

 

 

Mr. Liu Fuchao

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : M.A. (Master of Arts) การสอนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี : B.A.(Bachelor of Arts) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล
(Yunnan Normal University )
link website       
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066