สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
       
 
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
link website


 
 
   
รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ค.บ. (มัธยมศึกษา )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
link website

     
      
อาจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

link website


     
     
รองศาสตราจารย์ เบญจรัตน์ สีทองสุก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
link website

     
   
อาจารย์นิพา    ผลสงเคราะห์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

     
   
อาจารย์นุชรี   บุญศรีงาม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website


     
   
 อาจารย์ธารา    จันทร์อนุ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ))
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website

     
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066