สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
       
 
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

link website

 
 
   
อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. Tourism (Ecotourism)
Sheffied Hallam University
ปริญญาโท : วท.ม.( เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :ศศ.บ.( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยครูเชียงราย
link website


     
      
อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. (Management including Tourism) University of Exeter The United Kingdom
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

     
     
อาจารย์วงศ์ระวิทย์    น้อมนำทรัพย์

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website


     
   
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี :ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
link website


     
   
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
link website


     
   
อาจารย์นิลุบล คงเปรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท :ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
link website


     
     
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :ปรด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท :บธ.ม.(การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :วศ.บ. (วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website


       
     
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website


       
     
อาจารย์ ดร.นิโรธ เดชกำแหง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :ปรด. (การจัดการ :
การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท :บธ.ม.(การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
link website


       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066