สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
       
 
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

link website

 
 
 
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รป.ม. (การปกครองส่วนท้องถิ่น )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
link website     
      
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.บ.(อักษรศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website

     
     
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ     

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

link website

     
   
อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาเอก
ปริญญาโท : รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี : น.บ.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

link website

     
   
อาจารย์ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : รป.ม.
(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

link website

     
   
อาจารย์ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท : รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

link website


     
   
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :
ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สาขาการบริหารการเงินการคลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : B.B.A.(บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.บ.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

link website

     
   
อาจารย์ณภู วงศ์พันธ์

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาเอก (ประเทศเยอรมัน)
ปริญญาโท : LL.M. (Political Science) 
Kyushu University , Japan
M.P.P. Korea Development Institute School
of Public Policy, Republic of Korea
ปริญญาตรี : ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

link website

     
   
อาจารย์สมยศ สืบจากดี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
M.P.A Public Administration
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ.(การสอนมัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
link website


     
   
อาจารย์บรรพต กิติสุนทร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

link website

     
   
อาจารย์รัตนากร นามวงษ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รป.ม.
(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
link website

       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066