สาขาวิชานิติศาสตร์
 
       
 

 

อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

link website

 

 

 

 

 
   
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
link website     
      

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : สค.ม. (อาชญาวิทยาและ การบริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

link website


     
   
อาจารย์สนธยา โจมกัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญาและ
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
link website

     
   

 

 

 

อาจารย์นาฎนภา ชูดวง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
link website


     
     
อาจารย์นเรศ ชูดวง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

link website

     
   

 

อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
link website     
   

 

อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
link website

      
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066