สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
       
 
อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.ไทยศึกษา(Ph.D. Thai Studies)
มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)

ปริญญาโท : ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

link website 
 
   
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ปธ.9)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
link website

     
     
อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

link website

     
   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์  จินดาวัฒนภูมิ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D (History) Dr.B.R.Ambedkar University,
( Agra University ) , India.

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

link website

     
   


อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี : กศ.บ.(สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

link website

     
   

 

อาจารย์พิสิฐ สุขสกล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. (จริยศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี ภาษาบาลี (ปธ.9) กระทรวงศึกษาธิการ
พธ.บ.(ปรัชญา ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
link website


     
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี : พธ.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
link website

     
   
อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website


     
   
อาจารย์กนกอร สว่างศรี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(มานุษยวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website


     
   
อาจารย์วัลลี นวลหอม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญาาตรี : ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website

     
   
อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ยุโรป)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
link website

     
   
อาจารย์จิตรภณ สุนทร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : ภูมิศาสตร์ (อ.บ.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website

     
   
อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : M.A. ( Master of Art in Buddhit Philosophy พุทธปรัญา) มหาวิทยาลัยเดลี
ปริญญาตรี : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
link website

     
   
อาจารย์พินธกร นามดี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
link website

       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066