สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
   
 
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท : ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรม )
วิทยาลัยครูนครปฐม

link website 
 
 
อาจารย์สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

link website     
      
อาจารย์พงษธร เครือฟ้า

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
link website     
     
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
link website

     
     
อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม.(ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :ค.บ. (ศิลปศึกษา )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

link website

       
       
       
       
       
       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066